โดยให้บริโภคอาหารหรือ เครื่องดื่ม
ในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกาห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่นั่งปกติ
สำหรับกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ กิจการ/กิจกรรมสามารถเปิดดำเนินการได้ทุกแผนก ภายใต้มาตรการ ยกเว้น กิจการ/กิจกรรมกิจการ กิจกรรมที่เปิดได้แบบมีเงื่อนไข ได้แก่ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม เปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ร้านนวด เปิดได้เฉพาะนวดเท้า คลินิกเสริมความงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น (อาจมีการนัดหมายล่วงหน้า เมื่อมีความพร้อม) ร้านอาหาร เปิดได้ตามเงื่อนไขของมาตรการร้านอาหารมีเครื่องปรับอากาศ คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่๔๕๖๖ / ๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)ตามที่จังหวัดปทุมธานี ได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติคเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ให้ผู้ที่เกี่ยวซ้องถือปฏิบัติไปแล้ว นั้น
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันฝ่ายสาธารณสุข
ได้ประเมินว่าค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แม้จำนวนของผู้ป่วยอาการรุนแรง จะยังคง
มีระดับสูงอันเป็นผลจากการสะสมของผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมา แต่ผู้ติดเชื้อรายใหมในแต่ละวัน มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ที่ใด้รับการรักษาพยาบาลจนหายป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งผลตังกล่าวเกิดจากการบูรณาการและประสานความร่วมมือของผ้ายสาธารณสุข ฝ้ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง อาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วนในการระตมสรรพกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือ และป้องกันโรคแก่ประชาชน ทั้งมีการเร่งฉีดวัคชีนแก่กลุ่ม
ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติตโรค การตรวจคันหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การให้คำแนะนำและติดตามดูแลผู้ติดเชื้อ การกระจาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อีกทั้ง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่