วันนี้ ( 23 ก.ย.64 ) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 12/2564) ประจำเดือนกันยายน 2564 พร้อม รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani for All ) 1. Agriculture ปทุมธานี เมืองแห่งการเกษตรสร้างสรรค์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 2. Trade and Investment ปทุมธานี เมืองแห่งการค้าการลงทุน โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรและธุรกิจบริการ 3. Human Security ปทุมธานี เมืองแห่งความมั่นคงและปลอดภัยของมนุษย์ ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID -19 4. Planning ปทุมธานี เมืองแห่งการบริหารจัดเมือง การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใจจังหวัดปทุมธานี 5. Manufacturing & Services ปทุมธานี เมืองแห่งการผลิตและการบริการ รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน 6. Tourism and Sport ปทุมธานี เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกีฬา 7. Health ปทุมธานี เมืองแห่งสุขภาวะ สถานการณ์และการบริการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรค COVID -19 8.Innovation in Education ปทุมธานีเมืองแห่งนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งทั้งหมดคือนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani For All)

<script async custom-element="amp-auto-ads"
        src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">
</script>

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่