วันที่ 4 ธันวาคม 2564 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเชิดชูพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “การจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทั่วโลกต่างยอมรับและยกย่องเชิดชู ในพระอัจฉริยภาพในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน การจัดงาน ในครั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้ร่วมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาดินของประเทศ เพื่อให้มีการใช้ดินทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและขณะเดียวกันร่วมกัน ทำนุบำรุงดิน มิให้เสื่อมโทรม มิให้เกิดการชะล้างพังทลาย และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสภาพแวดล้อม”
โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
นิทรรศการดินมีชีวิต นำเสนอพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาจัดการดิน
นิทรรศการผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชื่อ “วิถีเกษตรไทย ภูมิใจในแผ่นดิน” นำเสนอเรื่องราว 6 วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง อาทิ ดินดี เพราะจุลินทรีย์อุดม พันธุกรรมไทย กิน-ใช้ ได้ไม่รู้จบ สุขภาพดีวิถีไทยด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน แปรรูป เปลี่ยนร่าง สร้างมูลค่า ปล่อย ปั่น เผา อัด ประหยัดจริง ตลาดชุมชน บุคคลต้นแบบ
นิทรรศการดินดี ด้วยจุลินทรีย์ กิจกรรมปั้นก้อนจุลินทรีย์ นำไปปรับปรุงดินที่บ้าน พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ตามวิถีแห่งตน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่