เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่อาคาร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)พร้อมผู้เกี่ยวข้อง แถลงข่าว จัดงาน“เทศกาลโคนมแห่งชาติ 2566 พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยและชูศักยภาพการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมนมของอาเซียนพร้อมจัดเสวนาถกสถานการณ์อุตสาหกรรมโคนมภายใต้วิกฤติโลก และแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรกรในอนาคต
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่9) ที่พระองค์ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทยและแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกร โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2566 ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค บริเวณเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

โดยปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งมีกิจกรรมในงานที่สำคัญ อาทิ สัมมนาวิชาการ นิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร การสาธิตและการจัดแสดงผลงานวิจัยด้านการพัฒนาโคนมและอุตสาหกรรมโคนมโดยได้รับความร่วมมือจาก ภาครัฐ และภาคเอกชน บูธออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองชิมผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ครสชาติใหม่ๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าOTOPและสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างๆและอีกกิจกรรมสำคัญที่เป็นไฮไลฟ์ของงานคือ การจัดประกวดโคนม ครั้งที่ 40 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สำหรับโคนมที่ชนะเลิศการประกวดด้านผลผลิต ประเภทโคนมมากท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือนและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับโคนมที่ชนะเลิศการประกวดด้านผลผลิตประเภทโคนมมาก ไม่จำกัดอายุ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์โคนมและแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย
“สำหรับการจัดงานเทศกาลโคนมฯ เกิดจากรัฐบาลได้มีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติจากนั้นมาวันโคนมแห่งชาติจึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างยิ่งใหญ่ โดยปี 2566 นี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภายในบริเวณงานในวันที่ 20 มกราคม 2566” นางสาวมนัญญา กล่าว
ด้านนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค. กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมว่า เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในงานดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญในการพบปะระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ภาครัฐและเอกชนด้านอุตสาหกรรมนม ได้จัดเวทีแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศผ่านนิทรรศการและการเสวนาร่วมกัน อาทิ นิทรรศการด้านนวัตกรรมการจัดสัดส่วนอาหารสมดุลย์หน้าฟาร์มโดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตและคุณภาพน้ำนมในฟาร์มโคนมรายย่อย การศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกินในแม่โครีดนมต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพน้ำนมและสุขภาพโคนมของฟาร์มโคนมรายย่อย การเฝ้าระวังและควบคุมระดับเซลโซมาติกในถังรวมนมของฟาร์มโคนมที่ผลิตน้ำนมดิบมาตรฐานพรีเมี่ยม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง ยูเอชที รสมัลเบอร์รี มัลติวิตามินและผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลซ์ สำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาวิชาการโคนมประจำปี 2566 โดยมีนักวิชาการชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมนมระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนา อาทิ บรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์อุตสาหกรรมโคนมภายใต้วิกฤติโลก และแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรกร “กรณีศึกษาจากนิวซีแลนด์” ฟาร์มโคนม BCG สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ เศรษฐกิจยั่งยืนการยกระดับฟาร์มโคนมรุ่นใหม่ การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงจากโคนม เป็นต้น
“ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติในปี 2566 นี้ อ.ส.ค.มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อโยเกิร์ตอบกรอบ โพรไบโอ ตราไทย-เดนมาร์ค(Freeze-Dried Yoghurt Probio (Thai-Denmark Brand) อีกด้วย สำหรับโยเกิร์ตอบกรอบ โพรไบโอผลิตจากโยเกิร์ตแท้ที่มาจากน้ำนมโค 100% หมักโดยจุลินทรีย์โยเกิร์ตชนิดโพรไบโอติกผ่านกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จึงรักษาคุณค่าทางอาหารได้อย่างดีมีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต โพรไบโอติกมากกว่า 1 ล้านตัว ต่อถุง เป็นสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงช่วยรักษาสมดุลของลำไส้และระบบขับถ่าย เชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจะตอบโจทย์ตลาดคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพอย่างแน่นอน”นายสมพร กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่