วันนี้ (10 เม.ย.66) เวลา 17.00 น. ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวออกตรวจตามมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พันเอก วินัย อภัยกุญชร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี ว่าที่นายกองเอก กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการปล่อยแถวออกตรวจ ตามมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ในห้วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พุทธศักราช 2566
การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ในห้วงเทศกาลวันสงกรานต์ ของจังหวัดปทุมธานี เป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ หลายภาคส่วนประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี, ฝ่ายปกครองจากที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 และ 2 ,สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ,สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนในทุกด้าน และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานปฏิบัติใน 3 ข้อเพื่อป้องกันเหตุ ได้แก่ 1) ตรวจตราในแหล่งชุมชน หรือจุดที่ประชาชนรวมตัวกัน ไม่ให้มีการพกพาอาวุธทุกประเภท 2) ดูแลเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งจะมีการตั้งด่านตรวจทั้งด่านหลักและด่านชุมชน เพื่อดูแลคนในชุมชนอย่างทั่วถึง 3) ให้ท้องถิ่น ชุมชน ดูแลอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ รวมถึงให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนต้องระวังดูแลตนเองให้ปลอดภัยด้วย