วันที่ 14 เมษายนพุทธศักราช 2566 ที่วัดบ้านเขิน ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566สืบสานประเพณีงานบุญผะเหวดโดยมีนายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขินพระมหาดอกเตอร์ธงชัย ฐิตโสภโณเจ้าอาวาสวัดบ้านเขินชาวบ้านทุกคน ทุกหมู่เดินทางมาร่วมสืบสานประเพณี ซึ่งปีนี้มีช้างจากจังหวัดสุรินทร์มาร่วมขบวนทั้งหมด3เชือก สร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกทิศโดยเฉพาะลูกหลานที่เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวเนื่องในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เวลา15.00น.บริเวณปะรำพิธีหน้าพระอุโบสถพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจและพระรูปเหมือนพระครูสุนทรธรรมโมวาทหรือหลวงพ่อโอ๊ะ สุนทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเขินจากนั้นได้เดินทางไปที่ทุ่งหนองนาดินระยะทางห่างจากวัดประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อทำพิธีขบวนแห่ตำนานพระเวสสันดรชาดก ประเพณีบุญผะเหวดบ้านเขินเป็นงานบุญเก่าแก่คู่กับหมู่บ้านเป็นเวลานาน 100 กว่าปี ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมที่สำคัญการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกในภาคอีสานเรียกว่าเทศน์ผะเหวด ซึ่งตามตำนานมหาชาดก พระเวสสันดรถือเป็นพระชาติสุดท้าย ที่สำคัญยิ่งของพระพุทธเจ้าเนื่องจากเป็นพระชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ ผู้ที่มาร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดจะได้ร่วมกันส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รับบุญพระเวทมนต์มหาชาติถือเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวบ้านเขินสืบต่อไป