วันที่ 21 เมษายน 2566 ที่เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย หมู่ 5 อ.บางปะอิน จ.อยุธยา ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีนาย อภิสิทธิ์ อัครวรรธนกุลนายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย ประธานจัดงานโครงการเพิ่มศักยภาพอปพร.โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านทักษะ วิธีการดำเงินการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริม
เครือข่ายอาสาสมัครในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้
มากยิ่งขึ้นอันจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย ได้พิจารณาแล้วว่าหน่วยงานของอสรพิษปทุมธานีเป็นหน่วยงานซึ่งมี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการให้ความรู้ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเพี่มทักษะในการจับงูและสัตว์เลื้อยคลาน

ชมคลิป https://youtu.be/eLME-FOxY4E