เมื่อวันที่ 28 พ.ค.66 นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังปทุมธานี ได้เป็นประธานครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในวันฉัดรมงคล 4พฤษภาคม 2566 โดยมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายกเทศบาล นายกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในวันฉัดรมงคล 4พฤษภาคม 2566 กันเป็นจำนวนมาก ณ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ด้านนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังปทุมธานี กล่าวว่าเนื่องในวันฉัตรมงคล 4พฤษภาคม 2566ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ/ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยซึ่งหลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติและดำรงพระอิสริยยศ”พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายด้านโดยด้านการศึกษาทรงเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา พระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชปถัมภ์พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยและมอบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดีขยันหมั่นเพียรประพฤติดีมีคุณธรรมแต่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนยังขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดจัดโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4พฤษภาคม 2566ระหว่างวันที่ 1- 31พฤษภาคม 2566ดังนั้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2566และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา/จังหวัดปทุมธานีจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิ สมาคม บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา จัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการจัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อถึงเข้าเส้นชัยจะนักวิ่งทุกคนจะได้รองเท้าแตะติดมือมาด้วยทุกคน รวมทั้งนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังปทุมธานี ด้วยซึ่งได้วิ่งครบระยะ 3กิโลเมตร ซึ่งนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังปทุมธานี บอกกับผู้สื่อข่าวว่ารองเท้าแตะนี้ทางบริษัทเอกชนได้นำมาแจกให้กับนักวิ่งเพื่อบงบอกถึงโครงการการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้และให้ทุกคนมารักษาสุขภาพกันเยอะๆ

ติดตามรับชม อ่านข่าว ทุกช่องทาง คลิก!!

https://www.kochasrinews.com/68918

https://twitter.com/songkhaoded

https://www.linkedin.com/in/songkhaoded-channel-undefined-867125252/