เมื่อวันที่ 12 ก.ค.66 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ได้เดินทางมาที่ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน
ด้านนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565ประกอบกับทุกจังหวัด ได้ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” (Soilts, where food begins)
เนื่องในโอกาสวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566 เป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้ในการบำรุงรักษาดิน (Awareness month) เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการขยายผล การสร้างความยั่งยืนเชิงประจักษ์ อันเป็นการสร้างรากฐานด้านความมั่นคง ทางด้านอาหารอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ในการนี้ อำเภอคลองหลวง จึงดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน ขึ้น โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คนมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนให้เป็นที่แพร่หลายแก่สาธารณชนบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน