วันนี้ 12 ธ.ค. 66.ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า อำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จัดงานมหกรรมใหญ่ ให้กับชาวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างยิ่งใหญ่ โดยในปีนี้ได้เนรมิตร โบราณสถานลายพระหัตถ์ จัดมหกรรมเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์ รัชกาลที่ 5 115 ปี ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการนำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศและการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ

ประกอบกับเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข นโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ภายในงานเต็มอิ่มกับกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด 7 วัน 7 คืน ในระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2566 ณ สวนสาธารณะ โบราณสถานลายพระหัตถ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยวันนี้ 12 ธันวาคม 2566จัดงานแถลงข่าว อย่างเป็นทางการ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ สิบตรีศุภกร กิตติโทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ นางสาวจิตสุภา หมื่นยงค์ วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี นางวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก นางสาวเสาวลักษณ์ นาคภัทระพงศ์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว งานประเพณี งานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาส ดงศรีมหาโพธิ์ รัชกาลที่ 5 115 ปี ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นในวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2566 ณ สวนสาธารณะ โบราณสถานลายพระหัตถ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

มีกิจกรรมสำคัญ เช่น กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตร , การแสดงศิลปวัฒนธรรม รำบวงสรวง 115 นางรำ /การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ และการแสดงมินิแสง สี เสียง และขบวนแห่สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ของทุกภาคส่วน และกิจกรรมนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ชาวอำเภอศรีมหาโพธิ และชาวจังหวัดปราจีนบุรี ทุกภาคส่วนพร้อมใจและร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา เทิดทูนและจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหาพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

ที่ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจ เสด็จพระพาสทอดพระเนตรโบราณสถานบริเวณดงศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ร.ศ. 127 หรือ พุทธศักราช 2451 และทรงลงพระปรมาภิไธยเป็นที่ระลึก ไว้ที่แผ่นศิลาซึ่งประดิษฐานภายในมณฑป ณ บริเวณสถานที่นี้ ซึ่งได้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง

เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้มาเป็นประจำทุกปี ในปี 2566 นี้ เป็นครั้งที่ 16 และยังเป็นปีที่ได้รับการยกระดับเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอศรีมหาโพธิ จึงได้จัดงานมหกรรม “เฉลิมฉลอง 115 ปี ลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวง ทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พุทธศักราช 2566” ระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2566 ขึ้น

กระผมในนามชาวจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน คณะผู้สนับสนุนรวมถึงประชาชนชาวอำเภอศรีมหาโพธิ และจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอย่างสูงที่ได้เห็นความสำคัญในการยกระดับจัดงานวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดปราจีนบุรีให้มีความยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักได้แพร่หลายยิ่งขึ้น ส่งผลให้งานเฉลิมฉลองนี้ มีความสมบูรณ์ และสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จัดงานอย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น และสง่างาม

นายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ จากความตามพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมีพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมาดำรงพระบรมราชอิสริยศพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) บันทึกคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ ร.ศ. 127 โดยทางเรือมายังอำเภอศรีมหาโพธิ ในวันที่ 18 ธันวาคม และทรงช้างกปุม ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มาทอดพระเนตรโบราณสถาน เทวสถานดงศรีมหาโพธิ และมีหลักฐานที่ระลึกการเสด็จประพาสครั้งดังกล่าว ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานข้อความลายพระหัตถ์ “จปร. 41 ร.ศ. 127”
ซึ่งหมายถึงล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จมาที่ตำบลนี้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ศก 127 เป็นปีที่ 41 ในรัชกาล โดยจารึกบนแผ่นศิลาซึ่งประดิษฐาน ภายในมณฑป ณ สถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ อำเภอศรีมหาโพธิ ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา สภาวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ประชาชนชาวอำเภอศรีมหาโพธิ และชาวจังหวัดปราจีนบุรี

จึงได้รวมพลังแห่งความจงรักภักดี พร้อมใจกันจัดงาน “งานมหกรรม “เฉลิมฉลอง 115 ปี ลายพระหัตถ์เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวง ทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2566” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ที่ทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญู กตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในมติทางวัฒนธรรมประเพณี และสืบทอดสู่รุ่นลูกหลานต่อไป เพื่อเป็นการต่อยอด และมุ่งยกระดับการจัดงานดังกล่าว ให้เป็นการจัดงานเฉลิมฉลองในระดับที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น และชาวจังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีมหาโพธิ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน เครือข่ายวัฒนธรรม ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการจัดงาน เห็นสมควรได้รับความขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่าน นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธี ได้โปรดให้เกียรติ กล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงานมหกรรม “เฉลิมฉลอง 115 ปี ลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวง ทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี” โดยลำดับต่อไป

คะนอง บูรพา/ปราจีนบุรี 0840818860