วันนี้ ( 11 ม.ค.65 ) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง (5) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ พล.ท.สมบัติ ธัญญะวัน (นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์) และดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นวิทยากร (ครูพาทำ)
การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ตามโครงการ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) พระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแสงสว่างนำทาง ตามรอยพระราชปณิธาน ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของ พระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แนวทางในการพัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิต จึงได้ประทานพื้นที่จำนวน 127 ไร่ ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่