เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มิ.ย.65 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวงได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ที่โรงเรียนวัดอู่ข้าว ม. ต.คลองเจ็ด อ.คลองลหวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายประกาศ เณรเถื่อน นายกอบต.คลองเจ็ด นายถนอม พิระขัมม์ ผอ.โรงเรียนวัดอู่ข้าว เจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.ภ. 1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอบต.คลองเจ็ด และเด็กนักเรียนจำนวนกว่า 100 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมอบรมโครงงการในครั้งนี้
นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่าปัจจุบันสังคมไทยประสบปัญหายาเสพติด ที่แพร่ระบาด และกำลังทวีความรุนแรง ยาเสพติดส่งผลต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจทำลายระบบประสาท กระพบต่อประสิทธิภาพการเรียนและการทำงาน ส่งผลเสียต่อจิตใจอารมณ์ อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิด ก้าวร้าวขาดเหตุผล นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวปัญหาอาชญากรรมในสังคม ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา เป็นแนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลดการแพร่ระบาดให้สังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด กลยุทธ์การรณรงค์ป้องกันเด็กเยาวชนซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงให้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดโดยอาศัยกลไกของรัฐโดยใช้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)สถานการณ์ยาเสพติดโลก ข้อมูลรายงาน World Drug Report 2021 ของสำนักงานว่ด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime) พบว่ผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 ทั่วโลกมีผู้ใช้ยาเสพติดประมาณ ๒๙๕ ล้านคน ในจำนวนนี้มีประชากรโลกอยู่ในช่วงอายุ 15 – 64 ปีร้อยละ 5.5 พบปัญหาการค้าขายยาเสพติดบนโลกออนไลน์ เด็กและเยาวชนมากถึง ร้อยละ 40 โดยเฉพาะพบว่าเว็บไซต์เนื้อหาข้อมูลผิดกฎหมายเป็นอันตรายที่เด็กเข้าถึงมากที่สุด คือสารเสพติด เยาวชนในวัยเรียนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคตจึงมีความสุมเสี่ยงเสพติดโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นวัยอยากรู้อยากลองขาดความยั้งคิดติดเพื่อน รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการชี้แนะให้รู้ถึงพิษภัยยาเสพติดประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานีบทวิเคราะห์ (SWOT Analysis)ด้านภัยคุกคามเป็นเรื่องยาเสพติด พบว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดพัก และลำเลียงของยาเสพติดของประเทศ มีประเด็นการพัฒนาแนวทางพัฒนาที่ 4

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนให้มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของเมืองเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 67(1/1) เรื่องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชน และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561 ข้อ10(1) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยงานสาธารณสุข ให้เกิดประสิทธิผลในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันปัญหาสุขภาพจากยาเสพติดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเสี่ยงเยาวชนเพื่อให้เยาวชน(ต้นแบบ)รู้ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเพื่อให้เยาวชน(ต้นแบบ)ในตำบลคลองเจ็ดมีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายจัดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันปัญหาสุขภาพจากยาเสพติดให้กลุ่มเสี่ยงเยาวชน

(ต้นแบบ)ในตำบลคลองเจ็ดได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกภาคส่วนของชุมชนมีความตระหนักร่วมในการต่อต้านการแพร่ระบาตของ ยาเสพติดของเยาวชนในตำบลคลองเจ็ดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในตำบลคลองเจ็ด ตลอดจนครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติดกิจกรรมสำคัญเพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์คือ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 อบรมให้ความรู้ “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันโทษภัยยาเสพติดกับสุขภาพ” โดยเฉพาะในปัจจุบันยาเสพติดเข้าถึงได้ง่ายทางผู้ใหญ่ต้องเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและโทษที่จะได้รับเพราะเป็นการป้องปรามและปลูกฝังไม่ให้เยาวชนเข้าไปใช้ยาเสพติดกันมาขึ้น และถ้าเราไม่ปลูกฝังเยาวชนแล้วปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นในสังคมจะตามมา

ติดตามอ่านข่าวทุกประเด็นตามช่องทางได้ที่

https://www.instagram.com/songkhaodedthailand/

https://www.facebook.com/SONGKHAODEDTHAILAND

ส่งข่าวเด็ด

ตรงข่าว กระชับ ฉับไว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่