วันนี้ (5 ก.ค.65) เวลา 14.30 น. ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ปัจจุบันการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมีความจำเป็นและถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) จำเป็นต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม พร้อมเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อต่อยอดการศึกษา วิจัยและพัฒนากำลังคน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างความตระหนักให้กับสังคม รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์และสนุกไปกับการท่องโลกดิจิทัล ในนิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Digital Pops) เรียนรู้เรื่องราวในการพัฒนาและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับทักษะองค์ความรู้ในด้านดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน เพื่อสามารถนำไปต่อยอดและเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปได้ในอนาคต สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสังคมไทย พร้อมยกระดับทักษะและองค์ความรู้ในด้านดิจิทัล โดยสามารถนำไปต่อยอดและเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยหวังว่าเยาวชนและประชาชนจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมชุดนี้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับเยาวชนและประชาชนในประเทศ”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. มีเป้าหมายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งทักษะกระบวนการคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมเพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่เปรียบเสมือนเป็นดินแดนแห่งการค้นพบมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สนุกในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในอนาคต โดย อพวช. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจเรื่องความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้จัดแสดงนิทรรศการชุด “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ขึ้น
นิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เรื่องราวในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบที่ทันสมัย ออกแบบอย่างสวยงามในแนว Pop Art เน้นการมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน ผ่านชิ้นงานมัลติมีเดีย (Multimedia) และสื่อปฏิสัมพันธ์ (interactive stations) ผสมผสานด้วยชิ้นงานจัดแสดงที่เน้นของจริงและเทคโนโลยีล้ำสมัย ตื่นตาตื่นใจไปกับ “คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย” และพลาดไม่ได้ที่จะชวนคุณไปทำความรู้จักกับ “Unitree” หุ่นยนต์สุนัขตรวจการณ์อัจฉริยะ ซึ่งในนิทรรศการฯ จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน ได้แก่ 1.คอมพิวเตอร์ (Computer) : เรียนรู้พัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง 2.ตรรกศาสตร์และอัลกอริทึม (Logic and Algorithm) : เรียนรู้ตรรกศาสตร์และอัลกอริทึมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ 3.การเข้ารหัส (Coding) : มาทำความรู้จัก Coding 4.การเขียนโปรแกรม (Programming) : เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบสมองกล 5.คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Computer) : มาทำความเข้าใจความหมายของคอมพิวเตอร์ในเชิงควอนตัม 6.ทักษะความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) :

รู้จักประโยชน์ของทักษะความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวโน้มของสังคมดิจิทัลในอนาคต และ 7.ฮัลโหล, เวิลด์ (Hello, World) : มารู้จักประวัติภาษาคอมพิวเตอร์อย่าง “Hello World” โดยนิทรรศการฯ ชุดนี้จะช่วยให้ผู้เข้าชมทุกคนได้ค้นพบความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างสนุกสนานอย่างแน่นอน” นอกจากนี้ ผู้เข้าชมจะได้สนุกไปกับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ อาทิ กิจกรรม IT LAB ที่สนุกไปกับภารกิจควบคุมหุ่นยนต์ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย พร้อมพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม IT Workshop ที่พัฒนากระบวนการคิดและเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์อย่างสนุกสนาน
สำหรับผู้เข้าชมที่สนใจชมนิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” สามารถเข้าชมได้ ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2577-9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ www.nsm.or.th

จะไม่พลาดข่าวสำคัญ ติดตามผลงานอ่านข่าวได้ที่

https://www.facebook.com/groups/www.songkhaodedthailand

https://www.facebook.com/SONGKHAODEDTHAILAND

https://www.youtube.com/channel/UCWTu07cP_-GNgtULQWtA8qg

ติดตามข่าวสารผ่าน line เพี่มเราเป็นเพื่อน ชัดเจนเรื่องข่าวสาร

https://lin.ee/2mwTIpT

ส่งข่าวเด็ด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่