วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 209 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลคลองหลวง สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง มาบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช ให้กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวง ที่ 2 อสม. และประชาชนในพื้นที่ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้