เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.66 นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอคลองหลวง ได้เรียกประชุมเจ้าของหรือตัวแทนสถานบริการร้านเหล้าที่อยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง ก่อนเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึง โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอคลองหลวงหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองห้า เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวง เจ้าหน้าที่อบต.คลองสาม คลองสี่ คลองห้า คลองหก เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง และตัวแทนสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
ด้านนายนพดล พลซื่อ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่า วันนี้ตนเองซึ่งเข้ามารับหน้าที่นายอำเภอคลองหลวงคนใหม่ได้เรียกตัวแทนสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ มาประชุมเพราะช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว และการประชุมในวันนี้ก็เน้นเรื่องความปลอดภัยภายร้าน ทางหนีไฟ ความสว่างภายในร้าน ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์(3) เปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ(5)ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตนในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี และหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาตก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปีภายใต้บังคับตามข้อ – กรณีเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกในการสั่งเพิกถอน หรือสั่งปิดตามวรรคสอง หากสถานบริการหรือสถานประกอบการนั้นได้รับใบอนุญาตขายสุรา ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย แต่ถ้าเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา และห้ามมิให้ออกใบอนุญาตขายสุราให้อีกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดหรือมีให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นที่สุด